Topoisomerase IV subunit B Domain

Species Proteins
Escherichia coli [TaxId: 562] 4