Proton glutamate symport protein Superfamily

Family Domains Species
Proton glutamate symport protein 2 2