ThiI-like Family

Domain Species Proteins
Thiamine biosynthesis protein ThiI, C-terminal domain 1 1
Hypothetical protein PH1313, C-terminal domain 1 2