Queuosine biosynthesis protein QueC Domain

Species Proteins
Erwinia carotovora [TaxId: 554] 1