beta-Galactosidase/glucuronidase, N-terminal domain Family

Domain Species Proteins
beta-Galactosidase 2 138
beta-Glucuronidase 1 2
Beta-mannosidase 1 18
Exochitosanase CsxA 1 2