Pectin methylesterase Family

Domain Species Proteins
Pectin methylesterase PemA 2 3