Dethiobiotin synthetase Domain

Species Proteins
Escherichia coli [TaxId: 562] 13