Hypoxanthine-guanine-xanthine PRTase Domain

Species Proteins
Tritrichomonas foetus [TaxId: 5724] 2
Toxoplasma gondii [TaxId: 5811] 16
Leishmania tarentolae [TaxId: 5689] 2