Thiamin biosynthesis kinases Family

Domain Species Proteins
Hydroxyethylthiazole kinase (THZ kinase, ThiK) 2 14
4-amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine phosphate kinase (HMP-phosphate kinase, ThiD) 2 5