Aspartate/ornithine carbamoyltransferase Family

Domain Species Proteins
Aspartate carbamoyltransferase catalytic subunit 6 232
Ornithine transcarbamoylase 6 74
Transcarbamylase-like protein 1 30