Diaminopimelate epimerase Family

Domain Species Proteins
Diaminopimelate epimerase 3 16