Type II DNA topoisomerase Superfamily

Family Domains Species
SCOPe 1 1
SCOPe 1 1
SCOPe 1 1
Type II DNA topoisomerase 3 4