TolA/TonB C-terminal domain Superfamily

Family Domains Species
TolA 1 2
TonB 1 1