AbrB/MazE/MraZ-like Superfamily

Family Domains Species
AbrB N-terminal domain-like 3 3
Kis/PemI addiction antidote 1 1
Hypothetical protein MraZ 1 1